ประกาศเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

*******************************************

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนประสานเมืองด้านทิศตะวันออก

(ทางไปบ้านดอนยาง)   งบประมาณ  153,000 บาท