ประกอบปรุงอาหารอย่างไรจึงจะปลอดภัยต่อ  “ผู้บริโภค” 

จัดทำโดย....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๙ , ๑๑๐   โทรสาร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๒๓

การปรุงอาหารที่ถูกวิธี ชีวีปลอดภัย

  ๑.การเตรียมวัตถุดิบก่อนการประกอบและปรุงอาหาร  ต้องไม่เตรียม หรือวางวัตถุดิบที่จะใช้ประกอบปรุงอาหาร  ภาชนะ- อุปกรณ์ที่ใส่อาหาร รวมถึง การหั่น การล้าง การเก็บอาหารบนพื้น ใกล้ถังขยะ และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ - ห้องส้วม    ควรเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหารต้องทำด้วยวัสดุผิวเรียบ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่น สแตนเลส,โฟเมกา ฯ

   ๒. การเลือกใช้สารปรุงแต่งอาหาร เช่น น้ำปลา,ซอส,น้ำตาล,น้ำส้มสายชู,พริกป่น ฯลฯ นั้น  ต้องปลอดภัย  มีเครื่องรับรองมาตรฐานของทางราชการ เช่น อย. ,มอก, GMP, HACCP เป็นต้น  และภาชนะที่ใส่เครื่องปรุงรส  ต้องสะอาด ปลอดภัย   ทนการกัดกร่อนได้ดี  มีฝาปิดมิดชิด

  ๓. อาหารสด ต้องเลือกซื้อและใช้อาหารที่สดใหม่ ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย ก่อนนำมาทำการประกอบปรุงเป็นอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ  การเก็บอาหารแต่ละประเภท ต้องแยกเก็บเป็นชนิด สัดส่วน เพื่อจะได้เลือกอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสดไว้ได้อย่างเหมาะสมและไม่เสื่อมสภาพเร็ว

๔. อาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารปรุงสำเร็จแล้ว  ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรคและฝุ่นละออง

๕. เขียงและมีด  ต้องมีสภาพดี  ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด  ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน แยกเขียงสำหรับใช้เนื้อสัตว์สุก  เนื้อสัตว์ดิบ ผักผลไม้ต้องแยกออกจากกัน  ควรล้างเขียงทั้งก่อนและหลังการใช้งาน  โดยในระหว่างใช้งาน ต้องมีฝาชีครอบเพื่อป้องกันแมลงพาหะนำโรคไม่ควรใช้ผ้าหรือฝาหม้อปิด เพราะจะทำให้อับชื้นและเกิดเชื้อราได้

๖.น้ำแข็งที่ใช้บริโภค  ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และห้ามแช่สิ่งของอื่นในถังใส่น้ำแข็ง

๗.ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีก ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลและที่ล้างจานต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ด

๘. ช้อน ส้อม ตะเกียบ จัดวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือจัดวางให้เป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.   

๙. สถานที่รับประทาน ที่เตรียมปรุงประกอบอาหารต้องสะอาด เป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน พื้นผนัง ฝาเพดานต้องสะอาด  ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เช่น กระเบื้องเคลือบ  สแตนเลส  เป็นต้น ไม่ชำรุด  แข็งแรง

๑๐. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน  ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนและหมวกหรือเน็ทคลุมผมที่สะอาด ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว  เล็บมือต้องสั้น สะอาด ไม่สวมแหวนหรือเครื่องประกอบขณะปรุง ประกอบอาหาร หากมีบาดแผลต้องปกปิดบาดแผลที่มิดชิด  ไม่ไอ จาม หรือสูบบุหรี่ขณะประกอบปรุงอาหาร  เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน จนกว่าจะรักษาให้หายขาด

๑๑. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ก่อนเตรียมปรุง - ประกอบ  และจำหน่ายอาหาร หรือภายหลังใช้ห้องส้วม หรือเมื่อมือสัมผัสสิ่งของ/และสิ่งสกปรก ทุกครั้ง 

 

กินอาหารที่ไม่ปลอดภัย…   ...จะส่งผลอย่างไรต่อชีวิต

      การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัยจะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยของร่างกาย ได้แก่  โรคอุจจาระร่วง  โรคอหิวาตกโรค โรคบิด โรคมะเร็ง  โรคพิษจากสารเคมี เช่น สารหนู ตะกั่ว เป็นต้น 

๑๑  วิธีง่ายๆ สำหรับรับมือโรคอาหารเป็นพิษ

๑.ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึง

๒.เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่างปลอดภัย

๓.หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบ

๔.เลือกอาหารที่มีวิธีการผลิตที่ปลอดภัย

๕.ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ

๖.เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ

๗. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง

๘. รักษาสิ่งแวดล้อมในครัวให้สะอาด

๙. ดื่มน้ำสะอาดและน้ำใช้ต้องสะอาด

๑๐. เพิ่มความระมัดระวังในการเตรียมอาหารสำหรับเด็กและทารก

๑๑. เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาเบื้องต้น หากไม่ดีขึ้นต้องรีบไปรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล

 

@@@@@@@@@@@

 

เพื่อลดภาวะความเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ  ผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหาร 

โดย...     “  กินอาหารร้อน  ใช้ช้อนกลาง  ล้างมือก่อนบริโภคอาหาร ทุกครั้ง  ”

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 12:24 น.)