การระวางชี้แนวเขต 

             ขั้นตอนการติดต่องาน 

               เจ้าของที่ดินนำหนังสือจากสำนักงานที่ดินเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลานัดชี้แนวเขตนำไปตรวจสอบการชำระภาษีจากฝ่ายผล ประโยชน์กองคลังเทศบาลฯ เสียก่อน 

               เมื่อตรวจสอบการชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของที่ดินนำเรื่องไปติดต่อและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ตรวจสอบการชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของที่ดินนำเรื่องไปติดต่อและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่างเพื่อจะได้รับเรื่องไว้พร้อมจะได้นัดหมายวันและเวลาที่จะทำการรังวัดที่ดินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ธุรการจะเซ็นรับหนังสือนัดหมายไว้และมอบอีกส่วนหนึ่งคืนให้เจ้าของที่ดินเพื่อเก็บไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

หมายเหตุ   ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง เทศบาลฯ
เมื่อเจ้าของที่ดินนำพาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินทำการตรวจสอบที่ดินที่ทำการรังวัดและกันแนวเรียบร้อยแล้วทางสำนักงาน

ที่ดินจะได้ปักหลักเขต ที่ดินพร้อมจัดทำรูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.9) ส่งให้ทางเทศบาลฯตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อทางเทศบาลฯ ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลให้สำนักงานที่ดินทราบ และดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ    หลังจากเทศบาลร่วมตรวจสอบกับทางที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินจะติดตามเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินซึ่งทางเทศบาลจะจัดส่งไปเองหรือเจ้าของที่ดินจะขอทราบผลหรือติดตาม เรื่องจากเทศบาลฯ ติดต่อได้ที่งานธุรการ ส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง โทร.(043)511222 ต่อ 148