19598633 1934463360133595 3836660861509817263 n

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ได้ส่งผู้สมัครใจและจิตอาสาในพื้นที่เขตเทศบาล ฝึกอบรมเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยผู้เข้าอบรมของ ทต.สุวรรณภูมิมีทั้งสิ้น10ท่าน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 60 ณ. ค่ายลูกเสือพลาญชัย อ.ธวัชบุรี 3 ก.ค.60 เวลา 10.30 น.นายคมเพชร สีดามาตร์ หน.กยจ.สนง.ปภ.จ.รอ.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.ของศูนย์ อปพร.ทต.สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ และศูนย์ อปพร.ทต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 15:21 น.)