ทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ได้กำหนดพันธกิจจำนวน  ๖  พันธกิจ  ดังนี้

 

พันธกิจที่  ๑ การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง

พันธกิจที่  ๒ การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง

พันธกิจที่  ๓ การสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พันธกิจที่  ๔ ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่  ๕ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

พันธกิจที่  ๖ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกส่วนราชการตลอดจนเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:23 น.)