ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้143
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1093
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3582
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337875
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

อัตราค่าธรรมเนียม  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕
๑.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จำนวน  ๑๓๓  ประเภท ค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าใด  ( ขึ้นกับลักษณะของกิจการแต่ละประเภท  ) ดังนี้
- กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  ฉบับละ ๑๐๐ – ๑,๕๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ ฉบับละ ๑๐๐ – ๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ฉบับละ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง  ฉบับละ ๘๐๐ – ๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  ฉบับละ ๖๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  ฉบับละ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ฉบับละ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาทต่อปี 
- กิจการที่เกี่ยวกับไม้  ฉบับละ ๒๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อปี  
- กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  ฉบับละ ๒๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อปี
- กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  ฉบับละ ๕๐๐ –๑,๕๐๐ บาทต่อปี
- กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  ฉบับละ ๕๐๐ –๕,๐๐๐ บาทต่อปี
- กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี  ฉบับละ ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อปี
 - กิจการอื่น ๆ  ฉบับละ ๓๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อปี
๒.ใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม     ฉบับละ  ๒๐๐  บาท/ปี 
๓.ใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม   ฉบับละ  ๕๐ บาท/ปี 
๔.หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร ( ขึ้นกับขนาดพื้นที่ )   ฉบับละ  ๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท/ปี
๕.ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร   ฉบับละ  ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท/ปี  ( ขึ้นกับขนาดพื้นที่ )
๖.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน   ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท/ปี
๗. ใบอนุญาตรับทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ  ๕,๐๐๐ บาท/ปี
๘. ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย   ครัวเรือนละ  ๑๐ บาท/เดือน
** กรณีเป็นร้านค้าหรือสถานประกอบกิจการค้า  - การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นกับปริมาณการผลิตมูลฝอย ( เฉลี่ยเป็นรายเดือน ) อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง ๒๐-๒,๐๐๐ บาท / เดือน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ให้อำนาจเทศบาล ( หรือท้องถิ่น ) ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้อำนาจท้องถิ่นในการออกเทศบัญญัติ  เพื่อนำมาบังคับใช้ กับผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ของตนเอง   โดยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ไปแล้ว  จำนวน  ๖  ฉบับ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๓  ดังนี้ 
๑.  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม  พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๓
๔.  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓
๕.  ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๓
๖.  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ. ๒๕๔๓
๗. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๓

วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
๑. การขอรับ/ขอมีใบอนุญาต ( ครั้งแรก /รายใหม่ ) ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการในเขตเทศบาล ดำเนินการดังต่อไปนี้
   ๑.๑ กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต 
   ๑.๒ แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ได้แก่
     - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ
     - เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม, แผนผังอาคาร/แผนที่รูปที่ดิน, ภาพถ่ายสถานประกอบการ, ทะเบียนพาณิชย์  ฯลฯ
     - ใบรับรองแพทย์  เฉพาะประกอบกิจการร้านอาหารและ/หรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร เท่านั้น
  ๑.๓ เจ้าหน้าที่เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
  ๑.๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลออกตรวจสอบสถานที่/สถานประกอบการ  ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
  ๑.๕ แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
  ๑.๖ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับใบเสร็จรับเงิน
๒. การขอต่ออายุใบอนุญาต ( ปีที่ ๒/รายเก่า ) ให้ผู้เป็นเจ้าของกิจการ / ผู้ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการดังนี้
  ๑.๑ กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต 
  ๑.๒ ใบอนุญาตฉบับเดิม
  ๑.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตฉบับเดิม  ให้แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ได้แก่
     - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ
     - เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น ใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม, แผนผังอาคาร/แผนที่รูปที่ดิน, ภาพถ่ายสถานประกอบการ, ทะเบียนพาณิชย์  ฯลฯ
     - ใบรับรองแพทย์  เฉพาะประกอบกิจการร้านอาหารและ/หรือแผงลอยจำหน่ายอาหาร เท่านั้น
  ๑.๔ เจ้าหน้าที่เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน
  ๑.๕ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับใบเสร็จรับเงิน
  ๑.๖ รับใบอนุญาต ภายใน  ๗ วัน นับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

อายุใบอนุญาต
       - ใบอนุญาตมีอายุ  ๑  ปี ( ๓๖๕ วัน )  การต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาต หรือยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตได้

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ