ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้135
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1091
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3580
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337873
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดี ( *** )  ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑.มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑๗ ข้อ
๒. มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย ทุกข้อ  
๓. มาตรฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทุกข้อ

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( ***** )  ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑. .มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑๘ ข้อ ขึ้นไปในระดับดีมาก
๒. มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัย ทุกข้อ    
๓. มาตรฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภคทุกข้อ

แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็น        “ ตลาดสด น่าซื้อ ”

จัดทำโดย....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด   โทร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๐๙ , ๑๑๐ โทรสาร. ๐-๔๓๕๘-๑๒๒๑ ต่อ ๑๒๓

เกณฑ์ด้านอาหารปลอดภัย ( ๖ ข้อ )
อาหารที่วางจำหน่ายอยู่ภายในตลาด  ต้องผ่านการตรวจหาสารปนเปื้อน  ๖  ชนิด  ซึ่งต้องตรวจไม่พบสารปนเปื้อน  หรือพบแต่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหมายกำหนดไว้  การตรวจสอบ โดยวิธีการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย ( หรือเรียกว่า Test kit )  หรือส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Laboratory)สารปนเปื้อน  ๖  ชนิด ได้แก่
๑. สารบอแรกซ์  ในอาหารจำพวก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น  ลุกชิ้น ไส้กรอก  คอกเทล ฮอทดอก รวมถึง ลอดช่อง  ทับทิมกรอบ เป็นต้น
๒. สารฟอร์มาลีน  ในอาหารจำพวกอาหารทะเลสด และผักสด  
๓. สารกันรา (กรอซาลิซิลิค)   ในอาหารจำพวกผักและผลไม้ดอง
๔. สารฟอกขาว ในอาหารจำพวกถั่วงอก  ขิงซอย น้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาบปี๊บ เป็นต้น
*๕. ยาฆ่าแมลง  ในอาหารจำพกผักและผลไม้สด
*๖. สารเร่งเนื้อแดง 

 ** ๕ และ ๖ ( ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ )

เกณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ( ๔ ข้อ )

๑.มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือมีระบบเสียงตามสายของตลาด

๒.มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ๕  ชนิด และมีเจ้าหน้าที่ประจำ

๓.มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้ให้บริการกับผู้บริโภค  อย่างน้อย ๑  จุด และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน

๔.มีการติดป้ายบอก หรือแสดงราคาสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละรายการ   

“ ผู้บริโภค  ต้องรักษาสิทธิ  ผู้ผลิต ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ”

เกณฑ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (๔๐ข้อ )

๑.ด้านสุขลักษณะทั่วไป 
- ตลาดต้องมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง  แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ  การจัดวางจำหน่ายสินค้าเป็นหมวดหมู่และแยกตามประเภทของสินค้า  มีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี  ไม่อับชื้นและไม่ร้อนอบอ้าว
๒.ด้านการจัดการมูลฝอย 
- มีการคัดแยกประเภทของมูลฝอย  มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
๓.ด้านการจัดหาน้ำดื่นน้ำใช้ 
- มีน้ำดื่นและน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอไว้ให้บริการ 
๔.ด้านการจัดการน้ำเสีย 
- ภายในตลาดไม่มีน้ำท่วมขัง  รางระบายน้ำภายในตลาดมีลักษณะเป็นรางรูปตัวยูและเป็นรางเปิด  ไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้ดี  มีที่ดักเศษมูลฝอยและมีบ่อดักไขมันที่สามารถใช้งานได้  ให้บริการ 
๕.ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
- ต้องมีห้องส้วมแยกเพศ ( ชาย-หญิง )  ภายในสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีการระบายอากาศที่ดี และอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในห้องส้วมไม่ชำรุด มีน้ำใช้เพียงพอและตลอดระยะเวลาที่เปิดใช้งาน มีสบู่ล้างมือ และมีกระดาษชำระไว้ให้บริการ หรือจัดให้มีจุดให้ซื้อได้  ตลอดจนภายในห้องส้อมต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้ทิ้งมูลฝอย  มีแสงสว่างที่เหมาะสม และมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ ( HAS ) 
๖.ด้านการป้องกัน  ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
- มีแผนการควบคุมและปฏิบัติตามแผนการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค อย่างสม่ำเสมอ
๗.ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด และต้องจัดให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลเป็นเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ  ๒  ครั้ง

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ