ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้126
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้930
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5002
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347798
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ขออนุญาตก่อสร้าง

 

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

      เอกสารประกอบด้วย 

                 สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนดตราจอง,น.ส.3 หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมไม่ขยายหรือย่อส่วน จำนวน 2 ชุด 

                 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน/ผู้ขออนุญาต รับรองสำเนาเรียบร้อย จำนวน 1 ชุด 

                 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน/หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน ของผู้ยินยอม/มอบอำนาจ (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ) จำนวน 1ชุด 

                 สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)

จำนวน 1 ชุด 

                 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่ จำนวน1 ชุด 

                 รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่) จำนวน 1 ชุด กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจาะสำรวจดิน จำนวน 1 ชุด 

                 แบบแปลงพิมพ์เขียวจำนวนห้าชุดและให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ชุด รายละเอียดในแบบแปลนตามข้อแนะนำการใช้เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ท้ายเอกสาร 

                 คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่กองช่าง

 การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 

                  แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด 

                  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด 

                  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 

                  เอกสารคำร้อง ขอรับได้ที่กองช่าง

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ