ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้139
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1232
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3721
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด338014
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

การแจ้งเกิด

คนเกิดในบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย)แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน (คนสัญชาติไทยเกิด ณต่างประเทศให้ดูในเรื่องของ การเพิ่มชื่อ)
แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิดไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
-บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบหมาย
-สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบหมายกรณีได้รับมอบหมาย

คนเกิดนอกบ้าน
ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ แจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท

การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล
เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อ เป็นเจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้แจ้งการเกิดของเด็กในโรงพยาบาล กรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้ หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการเกิดแทนก็ได้เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียน บ้านกลางแล้ว บิดา มารดาหรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ของเด็กที่เกิดออกจากทะเบียนบ้านกลางโดยได้รับสูติบัตรและใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไปหรือบิดา มารดา หรือผู้ได้รับมอบหมายจะดำเนินการแจ้งเกิดและแจ้งการย้ายที่อยู่ของเด็กได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิดโดยใช้หลักฐาน
-
 ใบรับสูติบัตร
-บัตรประจำตัวบิดา หรือมารดาหรือผู้ได้รับมอบหมาย
สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายเด็กเข้าทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล)

การแจ้งเกิดเกินกำหนด
เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
-
 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวฯ บิดา - มารดา (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
พยานแวดล้อมกรณี  ฯลฯ


เกิดในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้ง
ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อนซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำเด็กนั้นไปส่งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์แห่งท้องที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว
-
เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ได้รับตัวไว้แล้วแจ้งการมีคนเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
-
บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
-
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของสถานสงเคราะห์ และบันทึกการรับตัวเด็ก
-สอบสวนผู้แจ้ง และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์


การแจ้งเกิดในต่างประเทศ
กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศบิดา -มารดาจะต้องแจ้งเกิดของบุตรต่อกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง ให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิดเมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุลหรือสถานฑูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดามารดาเด็กเพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐานในการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทยหรือสถานฑูตไทย ประจำอยู่ให้ใช้หลักฐานการเกิด ที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้อง เป็นหลักฐานสูติบัตรได้

สูติบัตรสูญหาย
บิดา - มารดาหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ ณสำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรนั้นหลักฐานประกอบได้แก่บัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้อง

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ