ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้945
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5017
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347813
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

ขอมีบัตรกรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (อายุ 15 ปีบริบูรณ์)
1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2. แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือนำเข้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การ รับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอขอมีบัตรกรณีบัตรเดิมหมดอาย  ยื่นคำขอภายใน 60 วันหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบบ.ป.1พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุขอมีบัตรกรณีได้รับการเพิ่มในทะเบียนบ้านยื่นคำขอภายใน 60 วัน
     3. หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
                 - ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                 - แสดงหลักฐานที่ได้รับการเพิ่มชื่อเช่น สูติบัตร
     4. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     5. นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรองขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดงการได้รับการยกเว้น)
                 - ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบบ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                 - แสดงหลักฐานว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น

ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น (ไม่มีหลักฐานแสดงการได้รับการยกเว้น)
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. ให้ถ้อยคำต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
     3. นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานแจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง

ขอมีบัตรกรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพได้รับการยกเว้นขอมีบัตรครั้งแรก กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา ยื่นคำขอภายใน 60 วันหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
                 - ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                 - เปรียบเทียบคดีความผิด
     3. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     4. แสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
     5. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (4) ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรองขอมีบัตร

กรณีได้สัญชาติไทย
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยมีบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้อระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบีย่นบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. ให้ถ้อยคำต่อ พนักงานแจ้าหน้าที่
     3. นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง

ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน500 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านาฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานใบสำคัญประจำคนต่างด้าวของบิดาและมารดา
     3. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     4. นำบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรองกรณีไม่มีหลักฐานใบสำคัญคนต่างด้าวของบิดาและหรือมารดาหรือไม่สะดวกที่
จะนำมาแสดง

ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยและผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้น กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือหนังสือสำคัญการได้กลับคืนสัญชาติไทย
     3. ให้ถอนคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
     1. แจ้งความกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ณ สำนักทะเบียน
     2. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบบ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและหลักฐานตาม (1)
     3. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     4. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการขอมีบัตรเดิมไม่พบให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้ การรับรอง
     5. แสดงหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มเติมเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ

ขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20 บาท พิสูจน์ตัวบุคคลได้
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเดิม
     3. ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
     4. แสดงหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย ซึ่งสามารถ ใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้ (ถ้ามี)
     5. หากไม่มีเอกสารตาม (4) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อถือไปให้การรับรอง

ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
ยื่นคำขอภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท
     1. ยื่นคำขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.1 พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่สกุลหรือชื่อและชื่อสกุล

การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรที่ไม่เกี่ยวกับคดีความ
     1. เจ้าของบัตรไปดำเนินการด้วยตนเองให้ยื่นคำร้องพร้อมทั้งระบุหมายเลขคำขอและหรือหมายเลขประจำตัวประชาชน
     2. เจ้าของบัตรให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน(สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบหมายและหรือผู้มอบดำเนินการแทน, หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของบัตรหรือหนังสือขอตรวจหลักฐาน จากสำนักทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านในกรณีเป็น ผู้ที่มีชื่อในบ้านเดียวกัน)

การตรวจสอบหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรที่เกี่ยวกับคดีความ
     1. กรณียังไม่ฟ้องเป็นคดีความ (หนังสือขอตรวจสอบหลักฐานหรือคัดสำเนาเกี่ยวกับบัตรของผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , หนังสือมอบอำนาจหรือใบแต่งทนาย พร้อมด้วยหลักฐานประกอบ เช่นสำเนาตั่วสัญญาให้เงินที่ธนาคารปฎิเสธ การจ่ายเงินหรือสำเนาหลักฐานการแจ้งความหรือหมายจับหรือสำเนาสัญญา เป็นต้น หากเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้แนบหลักฐานการจดทะเบียน หุ้นส่วนหรือบริษัทด้วย (สำเนาบัตรประตัวของผู้มอบอำนาจหรือผู้แต่งทนาย , สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ) สำหรับกรณีที่ผู้เสียหายไปดำเนินการด้วยตนเองให้แนบหลักฐาน ( สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาตั่วสัญญาให้เงินที่ธนาคารปฎิเสธ การจ่ายเงิน หรือสำเนาหลักฐาน การแจ้งความหรือสำเนาหมายจับ หรือสำเนาสัญญาเป็นต้น )
      2. กรณียื่นฟ้องเป็นคดีความแล้ว (หนังสือขอตรวจสอบหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรจากผู้หายหรือผู้มีส่วนได้เสีย , ใบแต่งทนาย ( ที่มีเลขคดีแล้ว ) หรือสำเนาคำฟ้อง (ที่ศาลประทับฟ้องแล้ว ) , สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ

สำหรับในกรณีโจทก์หรือจำเลยไปดำเนินการด้วยตนเองให้แนบหลักฐาน
          1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีความ เช่นสำเนาฟ้องหรือสำเนาหมายจับ เป็นต้น
          2) สำเนาบัตรประจำตัวของโจทก์

สำหรับกรณีผู้ยื่นคำร้องนำหมายจับไปดำเนินการ
          1) ถ้ามีชื่อในหมายจับ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำร้อง
          2) ถ้ากไม่มีชื่อในหมายจับให้แนบใบแต่งทนายหรือสำเนาคำฟ้องหรือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ยื่นคำร้องพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวโจทก์หรือผู้มอบอำนาจอัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท (ขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ , ขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย , ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล , ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น)

อัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
     ไม่เกิน 200 บาท กรณีไม่มาทำบัตรหรือต่อบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

การนับอายุบัตร 
     บัตรมีอายุใช้ได้หกปีบริบูณ์นับแต่วันออกบัตรแล้วยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรนั้น 

 

 

 

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ