ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้139
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1232
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1016
mod_vvisit_counterเดือนนี้3721
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด338014
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  การส่งเสริมและสวัสดิการสังคมของชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  การฝึกอาชีพ  และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนและงานสวัสดิการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1ฝ่าย 3 งาน  ดังนี้

งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3) งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
(4) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานจัดทำประกาศและคำสั่ง
(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
(10)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชน
(4) งานประสานงาน  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการด้านพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
(6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัย  และสุขาภิบาล
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
(2) งานสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
(3) งานสังคมสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ
(4) งานสงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
(5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
(6) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
(7) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(9) งานให้คำปรึกษา   แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
(10)  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(11)  งานติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง
(12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:43 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ