ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้168
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้194
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1332
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1083
mod_vvisit_counterเดือนนี้3990
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด346786
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติ  การวางแผน  งานทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎระเบียบข้อบังคับ  งานจัดทำนิติกรรม  งานสอบสวน  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล  งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์และงานจดทะเบียนพาณิชย์โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 1 ฝ่ายงาน  ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานนิติการ  และงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
(2) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง
(3) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
(4) งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ให้ผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานจัดทำประกาศและคำสั่ง
(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2) งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(3) งานตรวจสอบ  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล   จังหวัด  รัฐบาล
(3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(4) งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
(5) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(6) งานสารนิเทศ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวม  วิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน  และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  และความพอเพียงของบริการของสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์  และคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง  และแผนประจำปี
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
(8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ
(9) งานรวบรวมข้อมูลทางสถิติ  และงบประมาณ
(10)  งานเสนอแนะ  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(11)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(12)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ   ของเทศบาล
(13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:45 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับช่อง 3
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ