ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้124
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้928
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5000
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347796
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนา การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 งาน

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานสารบรรณ
(2)งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
(4)งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(5)งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7)งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(8)งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9)งานร้องทุกข์  และร้องเรียน
(10) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนติดตามและการรายงาน
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ
(12) งานสวัสดิการต่างๆ
(13) งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริหารวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
(1)งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย  สั่งงาน  ประสานงานและ  ตรวจสอบ  ควบคุมดำเนินงาน
(2)งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
(3)งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(4)การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา
(5)งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
(6)งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
(7)งานประสานงานในการดำเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่น  ที่เกี่ยวข้อง
(8)การจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
(9)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเช่นการวางฎีกาเตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณการลงบัญชีทำรายงานบัญชี
(2)งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง เช่น รวบรวมข้อมูลต่างในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
(3)งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
(4)งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดเช่นจัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปีการจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปีหรือเงินเพิ่มทุกกรณีการสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือนการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ2 ขั้นตามมติคณะรัฐมนตรีการจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลการจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปีซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียนนักเรียนห้องเรียนและครู

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีหน้าที่เกี่ยวกับ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(2)งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
(3)งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผลวัดผลกิจกรรมเยาวชน
(4)งานชุมชนต่างเช่นการอยู่ค่ายพักแรม
(5)งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
(6)งานบริการด้านวิชาการอื่น
(7)งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
(2)งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(3)งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปรึกษาทางวิชาการ
(4)งานประชุม  อบรมสัมมนา  ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ
(5)งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
(6)งานประสานงานดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7)อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(2)การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(3)การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
(4)ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 01:11 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ