ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1278
mod_vvisit_counterเดือนนี้3584
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3450
mod_vvisit_counterทั้งหมด337877
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนและงานทันตสาธารณสุข โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย งาน คือ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานธุรการ งานรักษาความสะอาด และงานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานธุรการ
(1)งานสารบรรณ
(2)งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี พนักงานเทศบาล
(4)งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5)งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7)งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาให้ผู้ทำคุณประโยชน์
(8)งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9)งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(10) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ
(12) งานสวัสดิการต่างๆ
(13) งานประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2)งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3)งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4)งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(5)งานสุขาภิบาลโรงงาน
(6)งานชีวอนามัย
(7)งานฌาปณกิจ
(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานกวาดล้างทำความสะอาด
(2)งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3)งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4)งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(5)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(2)งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย
(3)งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
(4)งานให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
(5)งานบริหารยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
(6)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานด้านสุขศึกษา
(2)งานอนามัยโรงเรียน
(3)งานอนามัยแม่และเด็ก
(4)งานวางแผนครอบครัว
(5)งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6)งานโภชนาการ
(7)งานสุขภาพจิต
(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
(2)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
(3)งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรคสัตว์
(4)งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
(5)งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6)งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
(7)งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2)งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3)งานป้องกันโรคติดต่อ
(4)งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 13:45 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ