ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้197
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้194
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1361
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1083
mod_vvisit_counterเดือนนี้4019
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด346815
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมอาคารก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักร  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น   3  ฝ่าย   8 งาน  ดังนี้

งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานสารบรรณ
(2)งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
(4)งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
(5)งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6)งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7)งานการจัดทำคำสั่งและประกาศ
(8)งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
(10)งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ
(11)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานวิศวกรรมและงานผังเมือง
งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2)งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3)งานให้คำปรึกษาและแนะนำและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
(4)งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5)งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6)งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(7)งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8)งานประมาณการราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(9)งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(10)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

งานผังเมือง
(1)งานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการของเทศบาล
(2)งานติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง
(3)งานควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(4)งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  และการขออนุญาตก่อสร้าง
(5)งานควบคุมและตรวจสอบการออกแบบ  ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
(6)งานควบคุมและตรวจสอบแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์
(7)งานควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง  และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(8)งานจัดทำผังเมืองรวม  และผังเมืองเฉพาะ
(9)งานกำหนดนโยบายและปรับปรุงกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน
(10)งานตรวจสอบการเวนคืนและจัดสิทธิ์ที่ดิน
(11)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่กำหนดควบคุมกำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานสาธารณูปโภค  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ
งานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานด้านการออกแบบก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้าเขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(2)งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3)งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
(4)งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5)งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6)งานให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7)งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา
(8)งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
(9)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานออกแบบจัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานพิธี  งานประเพณีและงานอื่นๆ
(2)งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(3)งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า
(4)งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(5)งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(6)งานให้คำปรึกษา   แนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
(7)ควบคุมการใช้เครื่องจักรกล   และยานพาหนะในหน่วยงาน
(8)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังบัญชามอบหมาย

งานสวนสาธารณะ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานจัดให้มีและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ตกแต่งสวนหย่อม
(2)งานจัดทำเรือนเพาะชำบำรุงรักษาต้นไม้ทั่วไป  ส่งเสริมให้คำแนะนำและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวควบคุม  กำกับดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียและงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
(2)งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร  สถานประกอบการไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
(3)งานรับน้ำเสียจากอาคาร  สถานประกอบการต่าง  ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย
(4)การรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตเชื่อมท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง
(5)งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสียน้ำทิ้งแก่ผู้ขออนุญาตเชื่อม
(6)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
(2)งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาสุขาภิบาล
(3)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 00:50 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับช่อง 3
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ