ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้97
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้340
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1239
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1240
mod_vvisit_counterเดือนนี้3372
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4003
mod_vvisit_counterทั้งหมด329686
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 6 งาน ดังนี้

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานสารบรรณ
2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3.งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
4.งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
5.งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
6.งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7.งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
8.งานการจัดทำคำสั่งและประกาศเทศบาล
9.งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
10.งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
11.งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
12.งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
13.งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
14.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2.งานควบคุมและการจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3.งานจัดทำเช็คและการจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4.งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
5.งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
6.งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานการซื้อและการจ้าง
2.งานการซ่อมและบำรุงรักษา
3.งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
4.งานการตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาพัสดุ
5.งานการจำหน่ายพัสดุ
6.งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
7.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2.งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
4.งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
5.งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
6.การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
7.งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
8.งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17)
9.งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
10.งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4  และ5)
11.งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ
12.งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
13.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2.งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5)
3.งานรับและตรวจสอบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบท้ายคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
4.งานพิจารณาประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
5.งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
6.งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
7.งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 8ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
8.งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
9.งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
10.งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
11.งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
12.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
2.งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
3.งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล  พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
4.งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
5.งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
6.งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือคำร้องภายในกำหนดของแต่ละปี
7.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
8.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด
9.งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
10.งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดหลักทรัพย์
11.งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
12.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 01:43 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ