ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้281
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้936
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1414
mod_vvisit_counterเดือนนี้5008
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4589
mod_vvisit_counterทั้งหมด347804
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 ฝ่าย 6 งาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการและงานสารบรรณ
งานธุรการ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง
(3) งานด้านเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณการกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง  ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสารบรรณ
(1) งานรับ ส่งหนังสือ ควบคุมการรับ ส่งหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
(2) งานร่างโต้ตอบ ร่างและตรวจสอบร่างหนังสือราชการ
(3) งานจัดเก็บเอกสาร ควบคุมการเก็บรักษา การให้ยืมและการทำลายเอกสาร ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

(4) การจัดทำและส่งหนังสือไปยังที่ทำการไปรษณีย์
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง
(3) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง
(4) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(5) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(6) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(7) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(9) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
(10)งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

(11)งานสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
(12)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์พิจารณา ทำความเห็นสรุป รายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
(4) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง
(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2)งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3)งานศึกษาวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
(4)งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(5)งานมวลชนต่าง  เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
(6)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 01:42 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ