ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้119
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้340
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1261
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1240
mod_vvisit_counterเดือนนี้3394
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4003
mod_vvisit_counterทั้งหมด329708
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

bass

 

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/o8epj2

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/o8epj2

logo2

ส่วนที่  ๑

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอสุวรรณภูมิ อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๕๖๔  กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ๕๒  กิโลเมตร มีพื้นที่  ๖.๘ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระคู

๑.๒ สภาพภูมิประเทศ

  เป็นที่ราบสูง พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและมีหินลูกรังบ้างเป็นบางส่วน มีแหล่งน้ำในเขตเทศบาล คือ หนองคู หนองงูเหลือม  และหนองบัว

  ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

  สภาพภูมิอากาศทั่วไปของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู

  ๑. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคม

  ๒. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงเดือนตุลาคม

  ๓. ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมกราคม

๑.๓ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ได้แก่

-   หนองคูวัดทุ่งลัฎฐิวัน มีพื้นที่  ๒๔ – ๑ – ๐๘   ไร่   

-   หนองคูวัดเจริญราษฎร์ มีพื้นที่  ๔๓ – ๑ – ๙๘   ไร่   พื้นที่น้ำ  ๑๔ – ๒ -๘๐ ไร่ และพื้นดิน  ๒๘ – ๓ -๑๓  ไร่   

 

๒.ด้านการเมือง/ การปกครอง

เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕๔ เล่ม ๓๗ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๙๙) ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลสระคู ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  และได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากเทศบาลตำบลสระคูเป็นเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพื้นที่ ๖.๘  ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารหนึ่งชั้น ตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานสุขาภิบาล  ตั้งอยู่ถนนปัทมานนท์ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๕๓ ได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมศรีศุภอักษร เพื่อเปิดใช้บริการเกี่ยวกับงานการให้บริการประชาชน  โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  

๒.๑ เขตการปกครอง เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ 6.8 ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งออกเป็นชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  มี ๑๒  ชุมชน  แบ่งออกเป็น ๒ เขต  ดังนี้

เขตที่ ๑  จำนวน ๖ ชุมชน ประกอบด้วย

๑. ชุมชนพลังเมืองทอง  หมู่ ๒

๒. ชุมชนพระรัตนวงษา  หมู่ ๒

๓. ชุมชนเจริญราษฎร์ หมู่ ๓

๔. ชุมชนดอนเจ้าบ้าน หมู่ ๓ 

๕. ชุมชน หมู่ ๔ สามัคคี

๖. ชุมชนยูเนี่ยนพัฒนา หมู่ ๔ 

เขตที่ ๒  จำนวน  ๖  ชุมชน  ประกอบด้วย

๑. ชุมชนหลักเมืองพัฒนา  หมู่ ๑

๒. ชุมชนหอก๊วนพัฒนา หมู่ ๑ 

๓. ชุมชนหมู่ ๕ โซนเหนือ

๔. ชุมชนหมู่ ๕ โซนใต้

๕. ชุมชนคุ้มเมืองใหม่ หมู่ ๙ ,๒๐

๖. ชุมชนบ้านสนาม หมู่ ๑๐  

 

๒.๒ การเลือกตั้ง   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  

สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน  ๑๒ คน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

- นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  จำนวน  ๒ คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล  ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามหลักเกณฑ์ นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน ๑ คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี  จะทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ฯ ตลอดจนแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้

พนักงานเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ที่คณะผู้บริหารกำหนดไว้  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

สมาชิกสภาเทศบาล  :  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  จำนวน ๑๒ คน แบ่งเป็น ๒ เขต คือ เขต ๑ และเขต ๒

๓. สภาพทางสังคม

๓.๑ การศึกษา

  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  จำนวน ๑  แห่ง  เปิดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑  ,๒  โดยมีกองการศึกษาเป็นหน่วยกำกับดูแล

ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาทุกระดับ แบ่งสถานศึกษาออกตามลักษณะการจัดขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ดังนี้

  ๑. สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ   มีดังนี้

        ๑.๑  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิรับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น ๑ ระดับ คือ  

        - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน  จำนวน  ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จำนวน ๑  แห่ง และโรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล ๑)จำนวน ๑  แห่ง  

๑.๒ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบ่งออกเป็น  ๓    ระดับ

- สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จำนวน  ๕ โรงเรียน

- สถานศึกษาจัดการศึกษามัธยมศึกษา    จำนวน  ๒   โรงเรียน

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณภูมิ

๑.๓ สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม  จำนวน  ๑  แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง

๒. สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้

๒.๑  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  มี ๑ แห่ง คือ โรงเรียนเจริญศึกษา   

 ๒.๒ สาธารณสุข

      สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย

๑. โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน  ๑  แห่ง

๒.  คลินิคเอกชน   

๓. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน  ๑  แห่ง และมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน ๒๒๒  คน

 ๒.๓ การสังคมสงเคราะห์  

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  มี ๑๒  ชุมชน  แบ่งออกเป็น ๒ เขต  ดังนี้

เขตที่ ๑  จำนวน ๖ ชุมชน ประกอบด้วย

๑. ชุมชนพลังเมืองทอง  หมู่ ๒

๒. ชุมชนพระรัตนวงษา  หมู่ ๒

๓. ชุมชนเจริญราษฎร์ หมู่ ๓

๔. ชุมชนดอนเจ้าบ้าน หมู่ ๓ 

๕. ชุมชน หมู่ ๔ สามัคคี

๖. ชุมชนยูเนี่ยนพัฒนา หมู่ ๔ 

เขตที่ ๒  จำนวน  ๖  ชุมชน  ประกอบด้วย

๑. ชุมชนหลักเมืองพัฒนา  หมู่ ๑

๒. ชุมชนหอก๊วนพัฒนา หมู่ ๑ 

๓. ชุมชนหมู่ ๕ โซนเหนือ

๔. ชุมชนหมู่ ๕ โซนใต้

๕. ชุมชนคุ้มเมืองใหม่ หมู่ ๙ ,๒๐

๖. ชุมชนบ้านสนาม หมู่ ๑๐  

๔.๒  วัด  ได้แก่

๑. วัดกลาง

๒. วัดใต้วิไลธรรม

๓. วัดเหนือสุพรรณวราราม

๔. วัดสว่างโพธิ์ทอง

๕. วัดทุ่งลัฏฐิวัณ

๖. วัดเจริญราษฎร์

๔. ระบบบริการพื้นฐาน

๔.๑  การคมนาคมขนส่ง  

๑. มีการจัดระบบการเดินรถโดยใช้วงเวียน จำนวน   ๕    จุด

๒. การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way) จำนวน   ๒    เส้นทาง คือ ถนนประดิษฐ์ยุทธการ และถนนศรีภูมิ (หน้าธนาคารออมสิน)   ๑  คัน

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. พนักงานขับรถจักรกลหนักขนาดเบา จำนวน   ๑  คน

๒. พนักงานขับรถยนต์นั่ง ๔ ประตู    จำนวน  ๑  คน

จำนวนรถที่ใช้ในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. รถกระเช้าไฟฟ้า  จำนวน ๑  คัน

๒. รถยนต์นั่ง  ๔ ประตู   จำนวน  

๔.๒ โทรศัพท์   ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ มีบริษัทที่บริการโทรศัพท์  จำนวน ๒ แห่ง คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต  จำกัด 

๕. ระบบเศรษฐกิจ

๕.๑ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     ด้านประกอบการ

      ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ปี พ.ศ. ๒๕60

๑. ธนาคาร  จำนวน  ๕ แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๒. โรงแรม จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่ โรงแรมดาวเรือง  และรีสอร์ท  ๒ แห่ง ได้แก่ วรรณมณีรีสอร์ท และ เดอะเรดรีสอร์ท

๓. ศูนย์การค้า  ๕  แห่ง ได้แก่  ห้างเทสโก้โลตัส  ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส บริษัทซีพีออยล์จำกัด  Seven – Eleven)  จำนวน ๒  แห่ง บิ๊กซีซูปเปอร์เซนเตอร์ 1 แห่ง

๔. ร้านทอง  จำนวน ๔ แห่ง

๕. ร้านค้าของชำ จำนวน  ๓๒๕  แห่ง

สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

๑. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวน ๑๓๓  ประเภท  ๒๑๒  แห่ง

๒. สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่มากกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร   จำนวน  ๑๒  แห่ง

พื้นที่น้อยกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร   จำนวน  ๕๐  แห่ง

๓. สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม   จำนวน  ๔๖  แห่ง

๔. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จำนวน  ๘๒  ราย

๕. ตลาดเทศบาล   จำนวน  ๒  แห่ง   

๕.๒  การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

      สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

๑. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒. แหล่งเรียนรู้ชุมชน  วัดเจริญราษฎร์

๖. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

๑. ชุมชนหลักเมืองพัฒนา หมู่ที่  1

ประวัติชุมชนความเป็นมา

คุ้มวัดกลางหรือ คุ้มหัวหลักเมืองเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ

นายสมถวิล   เทพสุระ และ นายอัครเดช  หงษ์ศรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ปัจจุบัน หมู่ที่ 1  มีการแยกชุมชน  เป็น  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนหมู่ที่  1 หอก๊วนพัฒนา ชุมชนหมู่ที่  1  หลักเมืองพัฒนา   

ประธานชุมชน   นายขวัญเมือง สนามโพธิ์  

จำนวนประชากร  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  183   ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  จำนวน  689  คน  

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  คณะกรรมการชุมชน , สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ,  ประธาน อสม. และ ปราชญ์ชุมชน

รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  1  หลักเมืองพัฒนา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายขวัญเมือง สนามโพธิ์ ประธานชุมชน

2. นายสุพจน์ พรมมาก             รองประธานชุมชน

3. นายสุบิน บุญอินทร์ กรรมการ

4. นายเจนภพ ชาวสนาม กรรมการ

5. นางวาสนา จินดาสวย กรรมการ

6. นางสงบ ทองแข็ง                  กรรมการ

7. นายถาวร เอื้อกิจ                   กรรมการ

8. นางหนูติ๋ม อักษร                   กรรมการ

9. นายณรงค์ จันทวิมล กรรมการ

 รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายอุทร   สระคำจันทร์

2.  นายพิพัฒน์พงศ์  อังคณิตย์

3.  นายสีทน  นามบุดดี

4. นายสมศักดิ์  เวโรจน์

5.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

6. นางมัลลิกา  กลมกูล

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 1  หลักเมืองพัฒนา

1. นางจินดา   เนตรวงศ์

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 1 หลักเมืองพัฒนา

1. นายเสรี  เชิงหอม มีความรู้ด้าน  ศิลปะ  วัฒนธรรม

 

๒. ชุมชนหอก๊วนพัฒนา หมู่ที่ 1

ประวัติชุมชนความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่  1

คุ้มวัดกลางหรือ คุ้มหัวหลักเมืองเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้วผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  คือ  นายสมถวิล  เทพสุระ และ นายอัครเดช  หงษ์ศรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 มีการแยกชุมชน  เป็น  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนหมู่ที่  1  หอก๊วนพัฒนา  ผู้นำชุมชน  คือ นายอนนท์  เจนสระคู  และ  ชุมชนหมู่ที่ 1 หลักเมืองพัฒนา  ผู้นำชุมชน  คือ  นายขวัญเมือง สนามโพธิ์ 

ประธานชุมชน   นายอนนท์   เจนสระคู

จำนวนประชากร  มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  359 ครัวเรือน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น    1,307 คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่ 1  หอก๊วนพัฒนาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายอานนท์  เจนสระคู          ประธานชุมชน

2. นางสิงห์ทอง  ชินวัฒน์ รองประธานชุมชน

3. นางราตรี แสงเพชร กรรมการ

4. นายสุพล   แสนหนองหว้า กรรมการ

5. นายไสว   ลำเภา                   กรรมการ

6. นายทองดี  ชิดหนองคู กรรมการ

7. นางสุบัน  วงศ์สอน               กรรมการ

8. นายสมบูรณ์  ปราบหนองบัว กรรมการ

9. นางสัมฤทธิ์  ลาน้ำเที่ยง         กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายอุทร   สระคำจันทร์

2.  นายสมศักดิ์  เวโรจน์

3.  นายสีทน  นามบุดดี

4. นายพิพัฒน์พงศ์  อังคณิตย์

5.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

6. นางมัลลิกูล กลมกูล

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม.  1 หอก๊วนพัฒนา   (1) นางนิภาพรรณ   ศิริสมบูรณ์

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 1

1.  นายบรรลุ  สมภูงา มีความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

 

๓. ชุมชนพระรัตนวงษา หมู่ที่ 2

ประวัติชุมชนความเป็นมา   ปัจจุบันหมู่ที่  2 มีการแยกชุมชน  เป็น  2  ชุมชน  คือ

  1. ชุมชนหมู่ที่  2  พลังเมืองทอง ผู้นำชุมชน  นายทินกร เทพสุระ 

  2. ชุมชนหมู่ที่  2  พระรัตนวงษา ผู้นำชุมชน  นายจรัญ  วลัยศรี

ประธานชุมชน  นายจรัญ  วลัยศรี

จำนวนครัวเรือน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 286 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 880 คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  2  พระรัตนวงษา

          1. นายจรัญ   วลัยศรี               ประธานชุมชน

2. นางวิไลวรรณ  อยู่ประไพ              รองประธานชุมชน

3. นางนันท์ภัส  สุวรรณสวัสดิ์           กรรมการ

4. ด.ต. อรรถปกรณ์  หงส์ศรี            กรรมการ

5. นางสมใจ  ขำเนตร                      กรรมการ

6. นายสิทธิศักดิ์  ไกยสวน               กรรมการ

7. นายฉันทะ  ปาปะชี                       กรรมการ

8. นายเขียน  สระคูพันธ์                   กรรมการ

9. นางอุดมพร  ธรรมวิเศษ               กรรมการ 

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายทองสุข  ไข่ทอง

2. นายวสันต์  สามิบัติ

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายจรัญ  วลัยศรี

5. นายนภัสสกร  พรมไธสง

6. นางปราณี   รอดเลิศ

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม.  1 หอก๊วนพัฒนา   (1) นางวิไลวรรณ  อยู่ประไพ

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 2  พระรัตนวงษา

1. นางชูชาติ  แก่นสา มีความรู้ด้าน  ศาสนา  วัฒนธรรม

๔. ชุมชนพลังเมืองทอง หมู่ที่ 2

ประวัติความเป็นมา

   หมู่ที่  2  มีการแยกชุมชน   เป็น  2  ชุมชน  โดยใช้ถนนเส้นธนาคารออมสินเป็นเส้นผ่ากลาง  ทิศเหนือ ชุมชนหมู่ 2 พลังเมืองทอง ทิศใต้เป็นหมู่ 2 พระรัตนวงษา  โดยมี  นายทินกร เทพสุระ 

เป็นประธานชุมชนหมู่ที่ 2 พลังเมืองทอง

ประธานชุมชน  นายทินกร เทพสุระ 

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 196 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 705 คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  2  พลังเมืองทอง

1.  นายทินกร เทพสุระ                  ประธานชุมชน

2.  นางทองมี  ปินตะโต รองกรรมการ

3.  นางพิกุล  ลีลา                          กรรมการ

4.  นางประคอง  เชิงหอม กรรมการ

5.  นายจอมทอง  ศรีอ่อน กรรมการ

6.  นางจำปี  ลุนรัตน์                    กรรมการ

7.  นางสาวประครอง  น้ำคำ กรรมการ

8.  นางยุพาพร  ประสงค์จีน กรรมการ

9.  นางสมบัติ  ส่งศรีสุข กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นางปราณี  รอดเลิศ

2. นายวสันต์  สามิบัติ

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายทองสุข   ไข่ทอง

5. นายจรัญ  วลัยศรี

6. นายนัภสกร  พรมไธสง 

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 2  พลังเมืองทอง 

1. นางประมวล  เต็งศิริอรกุล

         รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 2  พลังเมืองทอง

1. นายบรรลุ  พันธ์หินกอง มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

๕. ชุมชนเจริญราษฎร์ หมู่ที่  3

ประวัติชุมชนความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่   3

คุ้มวัดเจริญราษฎร์  หมู่ที่  3   เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายสมนึก  สุทธศรี และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นางสุภาพ  จอมทอง  มีนายนิวัฒน์  แปลกสินธุ์ และนางยุพิน ฤทธิ์มั่น  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ปัจจุบัน  หมู่ที่ 3  มีการแยกชุมชน  เป็น  2  ชุมชน  คือ

  1.   ชุมชนหมู่ที่  3  เจริญราษฎร์   

2.   ชุมชนหมู่ที่  3  ดอนเจ้าบ้าน  

สาเหตุที่หมู่ที่  3 ได้แยกชุมชนว่าประชากรและครัวเรือนมีจำนวนมาก เพื่อให้การพัฒนาและดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึง  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิจึงทำการแบ่งชุมชน หมู่ที่  3 ออกเป็น 2 ชุมชน   โดยชุมชนวัดเจริญราษฎร์มี  นายวสันต์  สามิบัติ  เป็นประธานชุมชน  

ประธานชุมชน  นายวสันต์  สามิบัติ  

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 244 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 841 คน

 

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  3  เจริญราษฎร์   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายวสันต์   สามิบัติ                               ประธานชุมชน

2. นางสาวสุมาลี คล้ายหนองสรวง           รองประธานชุมชน

3. นายเจริญ  เชิงหอม                              กรรมการ

4. นางสมเพศ  พุทธสอน                          กรรมการ

5. นายวีระพงษ์  เชิงหอม                        กรรมการ

6. นายสำราญ  ไวยศรีแสง                      กรรมการ

7. นางภาวิณี  พิมพ์ประจบ                     กรรมการ

8.นายโสภา เลิศพันธ์                              กรรมการ

9. นางประสงค์  แสงทอง                      กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายทองสุข  ไข่ทอง

2. นายนภัสกร  พรมไธสง

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายทองสุข   ไข่ทอง

5. นางปราณี  รอดเลิศ

6. นายวสันต์   สามิบัติ

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 3 เจริญราษฎร์

- นางยุพิน  ฤทธิ์มั่น

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 3

1.นายพารัตน์  สุวรรณธาดา มีความรู้ด้านการเลี้ยง  โค  กระบือ  

๖.ชุมชนดอนเจ้าบ้าน  หมู่ที่  3

ประวัติชุมชนความเป็นมา

คุ้มดอน หรือ ชุมชนดอนเจ้าบ้าน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้วชุมชนดอนเจ้าบ้านมีประธานชุมชนชื่อ  นางภัทรภร  ประสานสุข  สาเหตุที่เรียกชุมชนดอนเจ้าบ้านเพราะว่ามีดอนปู่ตาตั้งอยู่ในชุมชนให้ชาวบ้านได้เคารพสักการะ

ประธานชุมชน  นางภัทรภร  ประสานสุข  

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 186 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 707 คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  3  ดอนเจ้าบ้าน    เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นางภัทรภร  ประสานสุข               ประธานชุมชน

2. นายนิวัฒน์  แปลกสินธุ์                รองประธานชุมชน

3. นางบุญล้อม  กอกขุนทด กรรมการ

4. นายไสว  สุขยานุดิษฐ์ กรรมการ

5. นายอุตส่าห์  นนตะพันธ์ กรรมการ

6. นางทองสุข  บัวลอย กรรมการ

7. นางยุพา  ธิโกศรี กรรมการ

8. นางยงยุทธ  สิทธิหนองคู กรรมการ

9. นายสมชาย  ลำสาลี                กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายทองสุข  ไข่ทอง

2. นายวสันต์  สามิบัติ

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายจรัญ  วลัยศรี

5. นายนภัสสกร  พรมไธสง

6. นางปราณี   รอดเลิศ

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 3 ดอนเจ้าบ้าน 

 (1) นางบุญล้อม  กอกขุนทด

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 3

1. นายบุญไทย  วงศ์ณรัตน์ มีความรู้ด้าน  ศาสนา  วัฒนธรรม

 

๗. ชุมชนยูเนี่ยนพัฒนา   หมู่ที่  4

ประวัติชุมชนความเป็นมา

คุ้มวัดสว่าง  หมู่ที่  4   เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว  แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเมื่อไร  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายชารี สายใย และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายบุบผา พันธ์ชา มีนายกิติกร คำสวาสดิ์  และ นางฉวีวรรณ  ศรีวิลัย  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ปัจจุบันหมู่ที่  4  มีการแยกชุมชน  เป็น 2  ชุมชน  คือ

1.  ชุมชนหมู่ที่  4  สามัคคี    

2.  ชุมชนหมู่ที่  4  ยูเนี่ยนพัฒนา  

โดยชุมชนยูเนี่ยนพัฒนามี  นางสงบ ภิญโญ  เป็นประธานชุมชนที่ใช้ชื่อชุมชนยูเนี่ยนพัฒนาเพราะว่าในชุมชนมีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตั้งอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือให้ประชาชนจดจำง่าย จึงนำชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มาตั้งเป็นชื่อชุมชน

ประธานชุมชน  นางสงบ ภิญโญ 

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 127 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 460 คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  4  ยูเนี่ยนพัฒนา   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นางสงบ ภิญโญ                       ประธานชุมชน

2. นายสุทัศน์   โชคแสน             รองประธานชุมชน

3.นายสมบรูณ์   คำสวาสดิ์ กรรมการ

4.นายสามารถ คำผุย กรรมการ

5.นางสำรวย   คลาดโรค กรรมการ

6.นางปรานี บุตรสุข กรรมการ

7.นางสาวสมพร บุญชะโด กรรมการ

8.นางนวพร  ต้นประเสริฐ กรรมการ

9.นายหนูนา  ต้นประเสริฐ กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายทองสุข  ไข่ทอง

2. นายวสันต์  สามิบัติ

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายจรัญ  วลัยศรี

5. นายนภัสสกร  พรมไธสง

6. นางปราณี   รอดเลิศ

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม.4 ยูเนี่ยนพัฒนา

1. นางสาวนวพร  ต้นประเสริฐ

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 4

1. นายพงษ์  ต้นประเสริฐ มีความรู้ด้าน  ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม

 

๘. ชุมชนหมู่ 4  สามัคคี

ประวัติชุมชนความเป็นมา

  คุ้มวัดสว่างโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้วแต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเมื่อไร มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายชารี  สายใย และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายบุบผา  พันธ์ชา มี นางฉวีวรรณ ศรีวิลัย และนายกิติกร  คำสวาสดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 มีการแยกชุมชน ออกเป็น 2 ชุมชน  คือชุมชนหมู่ที่ 4 สามัคคี และชุมชนหมู่ที่ 4 ยูเนี่ยนพัฒนา โดยใช้ถนนประดิษฐ์ยุทธการเป็นเส้นแบ่งชุมชน   

ประธานชุมชน   นายอำนาจ  พลหินกอง

จำนวนประชากรมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 148 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  690   คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร    รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  4  สามัคคี    เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายอำนาจ  พลหินกอง          ประธานชุมชน

2. นายประสิทธิ์  ทองภู รองประธานชุมชน

3. นายมงคล  ศิริกิจ กรรมการ

4. นางน้อย ปาภูงา กรรมการ

5. นายเกียรติศักดิ์  โคตรพจน์ กรรมการ

6. นายคำพอง  เหล่าอัน กรรมการ

7. นายอภิเดช  กลางคาร กรรมการ

8. นายธนพัทธ์  ตาสระคู  กรรมการ

9. นางไพรวัลย์  ผลาผล กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายทองสุข  ไข่ทอง

2. นายวสันต์  สามิบัติ

3. นายถนัดศรี   บุญชูศรี

4. นายจรัญ  วลัยศรี

5. นายนภัสสกร  พรมไธสง

6. นางปราณี   รอดเลิศ

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม.4 สามัคคี

1. นางฉวีวรรณ   ศรีวิลัย

๙. ชุมชนหมู่ที่  5 โซนใต้

ประวัติชุมชนความเป็นมาของ   ชุมชนหมู่ที่   5  โซนใต้

  คุ้มวัดใต้ หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายทองดี แทนอาษา

และมีนายเริ่ม  วลัยศรี  เป็นประธานชุมชนคนปัจจุบัน       

ประธานชุมชน   นายเริ่ม  วลัยศรี

จำนวนประชากร  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 180 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น                764  คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  5   โซนใต้ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายเริ่ม  วลัยศรี              ประธานชุมชน

2. นางรัชนี  สังวร รองประธานชุมชน

3. นางสมนึก  ดีชุมแสง กรรมการ

4. นางปราณี  สมสะอาด  กรรมการ

5. นางจำเนียร  วลัยศรี กรรมการ

6. นางประกาย  พรมทอน กรรมการ

7. นางทองมา  วงศ์ภูงา    กรรมการ

8. นางสมพิศ  ไชยสรีสุข    กรรมการ

9. นายสมาน  สุวรรณพันธ์ กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายสมศักดิ์  เวโรจน์

2.  นายอุทร  สระคำจันทร์

3.  นายสีทน  นามบุดดี

4.  นางมัลลิกา  กลมกูล

5.  นายพิพัฒน์พงษ์  อังคณิตย์

6.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 5  โซนใต้

1. นางสะอาด  โฉมหน้า

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 5

1.  นายเสมียน  สมศรีไสย มีความรู้ด้าน  ศาสนา  วัฒนธรรม

๑๐.ชุมชนหมู่ที่  5  โซนเหนือ

ประวัติชุมชนความเป็นมา

คุ้มวัดใต้ หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายทองดี  แทนอาษา และ ปัจจุบัน หมู่ที่ 5 มีการแยกชุมชน เป็น 2 ชุมชน คือชุมชนหมู่ที่ 5 โซนเหนือ และ ชุมชน  หมู่ที่ 5 โซนใต้ ผู้นำชุมชนคือ  นายประเสริฐ  หินซุย 

ประธานชุมชน  นายประเสริฐ  หินซุย 

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 221 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น                    879   คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  5   โซนเหนือ    เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายประเสริฐ  หินซุย  ประธานชุมชน

2.  นางอัมพร  วงศ์สระคู  รองประธานชุมชน

3.  นายพิทักษ์  สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ

4.  นายวิชัย   สรงนอก กรรมการ

5.  นายเด่นชัย  อิ่มหนู กรรมการ

6.  นายวิเชียร  ผสิทธิสุข กรรมการ

7.  นางแสง  โลนุช          กรรมการ

8.  นายหนูนิน  วงศ์สระคู กรรมการ

9.  นายอภิศักดิ์  สุรพินิจ กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายอุทร   สระคำจันทร์

2.  นายพิพัฒน์พงศ์  อังคณิชย์

3.  นายสมศักดิ์  เวโรจน์

4.  นางมัลลิกา  กลมกูล

5.  นายสีทน   นามบุดดี

6.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 5  โซนเหนือ

1. นางสาวนลิสา  ศรีโภค

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 5

1. นายไกร   สิทธิ์ศักดิ์ มีความรู้ด้าน  ศาสนา  วัฒนธรรม

 

๑๑. ชุมชนบ้านสนาม  หมู่ที่  10

ประวัติชุมชนความเป็นมาของ   ชุมชนหมู่ที่   10

บ้านสนาม   เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้ว เป็นชุมชนที่แยกออกมาจากบ้านสนามหรืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู   ประธานชุมชน คือ   นางจันจิรา  ปิญญาวงศ์

ประธานชุมชน  นางจันจิรา  ปิญญาวงศ์

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 44 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  182  คน

 

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร   รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  10  บ้านสนาม

1. นางจันจิรา  ปิญญาวงค์ ประธานชุมชน

2. นางพูลศรี  แวงหินกอง รองประธานชุมชน

3.นางไพรวัลย์  ศรีประสาร กรรมการ

4.นางสำราญ  สุวรรณธาดา กรรมการ

5.นางติ๋ว  แก้วศรีเมือง กรรมการ

6.นายอำนาจ  เขียวสระคู กรรมการ

7.นางบัณฑววรรณ  ขัตติยานนท์ กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายอุทร   สระคำจันทร์

2.  นายพิพัฒน์พงศ์  อังคณิตย์

3.  นายสีทน   นามบุดดี

4. นายสมศักดิ์  เวโรจน์

5.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

6.  นางมัลลิกา  กลมกูล

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม.  10  บ้านสนาม

1. นางบัณฑวรรณ   ขัตติยานนท์

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 10  บ้านสนาม

1.  นางดี  สาสนาม มีความรู้ด้านหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง

 

๑๒. ชุมชนหมู่ที่ 9,20 คุ้มเมืองใหม่

ประวัติชุมชนความเป็นมาของ   ชุมชนหมู่ที่   9,20

คุ้มวัดทุ่งลัฐิวัน หรือ คุ้มเมืองใหม่ ได้แบ่งแยกมาจากชุมชน หมู่ที่ 1 เพราะว่าเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่มาก จึงทำให้ผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถดูแลทั่วถึงได้ จึงแบ่งแยกหมู่บ้านออกจาก      หมู่ที่  1 โดยให้เป็น หมู่ที่ 9,20 โดยใช้หนองคูวัดทุ่งเป็นจุดแบ่ง สาเหตุที่ได้ชื่อว่าคุ้มวัดทุ่ง หรือคุ้มเมืองใหม่ เพราะว่าในชุมชนมีวัดชื่อว่าวัดทุ่ง ฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้าน  คือนายอาทิตย์  ไกยสวน และ นางสดสวย  นะราวัง  เป็นผู้ช่วย และผู้นำชุมชนคือ นายอำนวย  นะราวัง

ประธานชุมชน  นายอำนวย  นะราวัง

จำนวนประชากร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 315 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น                   967  คน

ข้อมูลทางการเมือง / การบริหาร  รายชื่อคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่  9,20 คุ้มเมืองใหม่เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1. นายอำนวย  นะราวัง ประธานชุมชน

2. นายสมเดช ศรีพลัง           รองประธาน

3. นายเสาร์  โพธิสาร           กรรมการ

4. นายลุน  เมืองหนองหว้า          กรรมการ

5. นางกรรณิการ์  กรมโพธิ์ กรรมการ

6. นายวีระ สุวรรณพันธ์ กรรมการ

7. นางบุญทวน  สายยางห้า กรรมการ

8. นายทองดี  โสสองชั้น กรรมการ

9. นางประยงค์ สุวรรณพันธ์ กรรมการ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

1.  นายอุทร   สระคำจันทร์

2.  นายพิพัฒน์พงศ์  อังคณิตย์

3.  นายสีทน  นามบุดดี

4.  นายสมศักดิ์  เวโรจน์

5.  นายสุวรรณชัย  สุขสงค์

6. นางมัลลิกา   กลมกูล

รายชื่อประธาน อ.ส.ม ของชุมชน ม. 9,20  คุ้มเมืองใหม่  

1.  นางมยุรี   พานิชย์

รายชื่อปราชญ์ชุมชน ม. 9,20  คุ้มเมืองใหม่

1.  นายอำนวย  นะราวัง มีความรู้ด้าน  ศิลปะ  วัฒนธรรม

 

๖.๒  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

แหล่งน้ำ  : แหล่งน้ำในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ได้แก่

-   หนองคูวัดทุ่งลัฎฐิวัน มีพื้นที่  ๒๔ – ๑ – ๐๘   ไร่   

-   หนองคูวัดเจริญราษฎร์ มีพื้นที่  ๔๓ – ๑ – ๙๘   ไร่   พื้นที่น้ำ  ๑๔ – ๒ -๘๐ ไร่ และพื้นดิน  ๒๘ – ๓ -๑๓  ไร่   

 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม

๗.๒ ประเพณีและงบประจำปี    งานประเพณีและงานเทศบาลท้องถิ่นที่สำคัญ มีดังนี้

๑. งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ

๒. งานประเพณีลอยกระทง

๓. งานประเพณีสงกรานต์

๔. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

๕. งานบวงสรวงเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ

๖.  งานประเพณีถวายเทียนพรรษา

๗. งานประเพณีแข่งขันเรือชุมชน หมู่ ๙ ,๒๐

๘. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

๙. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาดอนแฮดเกมส์

๑๑. โครงการ อปท.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น   ภาษาถิ่นของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ คือ  ภาษาอิสาน

๗.๔ สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก  ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ  ปลาหลดแห้ง   ปลาแดดเดียว

 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ    แหล่งน้ำในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ได้แก่

-   หนองคูวัดทุ่งลัฎฐิวัน มีพื้นที่  ๒๔ – ๑ – ๐๘   ไร่   

-   หนองคูวัดเจริญราษฎร์ มีพื้นที่  ๔๓ – ๑ – ๙๘   ไร่   พื้นที่น้ำ  ๑๔ – ๒ -๘๐ ไร่ และพื้นดิน  ๒๘ – ๓ -๑๓  ไร่   

 

๙.ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย   มี    ๑     แห่ง

๑. สถานที่กำจัดขยะ  ตั้งอยู่ ที่สาธารณะประโยชน์ (ดอนหัวช้าง) ม. ๔ ต.สระคู

๒. สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย

๒.๑  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันละประมาณ ๑๓  ตัน

๓. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

๓.๑  ปัญหามีขยะฝากจากนอกเขตเทศบาล

๓.๒  ปัญหายานพาหนะไม่เพียงพอต่อการเก็บขน

๓.๓  ปัญหาบ่อขยะมีจำกัด

๓.๔  ปัญหาการจัดการขยะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

๑. พนักงานขับรถขยะ จำนวน    ๓  คน

๒. พนักงานประจำรถขยะ จำนวน  ๑๑ คน

๓. พนักงานปัดกวาดถนน ตลาด จำนวน    ๘  คน

ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย

๑. ภาชนะรองรับมูลฝอย  แยกเป็น

ถังขนาด  ๕๐    ลิตร จำนวน ๑,๑๕๖  ใบ

ถังขนาด  ๑๕๐  ลิตร จำนวน   ๑๒๘  ใบ

ถังขนาด  ๒๐๐  ลิตร จำนวน     ๙๖ ใบ

ถังพลาสติก ขนาด  ๒๔๐  ลิตร    จำนวน    ๑๐    ใบ

ถังพลาสติก ขนาด  ๑๕๐  ลิตร    จำนวน    ๓๐   ใบ

๒. รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเป็น

ขนาด  ๔  ตัน จำนวน ๒  คัน   (รถขยะเปิดข้างเทท้าย)

ขนาด  ๖ ตัน จำนวน   ๑  คัน  (รถขยะเปิดข้างเทท้าย)

๓. รถเข็นขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร  จำนวน  ๘  คัน

 

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:08 น.)

 
ทันโลกทันเหตุการณ์กับผู้จัดการ
Manager Online - politics
Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
ข่าวเปิดสอบงานราชการ