ข้อมูลบริการกองสวัสดิการสังคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้212
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1211
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1226
mod_vvisit_counterเดือนนี้4682
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5887
mod_vvisit_counterทั้งหมด251447
ผู้ดูแลระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลสุวรรณภูมิงามสง่า พระรัตนวงษาเจ้าเมือง ... read more

รุ่งเรืองพระธาตุโมคคัลลาน์ สะอาดตาถนนสวย ... read more

ร่ำรวยวัฒนธรรม หนองคูคำร่มรื่นตา ... read more

ชาวประชาร่วมใจ งานใหญ่บั้งไฟแสน ... read more

แห่แหนเทียนพรรษา เน้นพัฒนาชุมชน ... read more
by camp26

ประวัติเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

              เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่  ๑๘ เดือนกรกฎาคม  ..๒๔๙๙ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕๔ เล่ม ๓๗ ตอนที่ ๖๐ วันที่ สิงหาคม ๒๔๙๙) ได้เปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลสระคู ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล .. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม .. ๒๕๔๒  และได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากเทศบาลตำบลสระคูเป็นเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม .. ๒๕๔๙ มีพื้นที่ .  ตารางกิโลเมตร โดยมีสำนักงานเป็นอาคารหนึ่งชั้น ตามแบบแปลนการก่อสร้างสำนักงานสุขาภิบาล  ตั้งอยู่ถนนปัทมานนท์ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น และเพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน   หลัง เป็นอาคารคอนกรีต ชั้น ในปี .. ๒๕๔๘   และในปี ๒๕๕๓  ได้ก่อสร้างอาคารหอประชุมศรีศุภอักษร เพื่อเปิดใช้บริการเกี่ยวกับงานการให้บริการประชาชน  โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิมีอาณาเขตดังนี้

. สภาพทั่วไป

            . ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                        ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ  ตำบลหัวโทน
                        ทิศใต้                      ติดต่อกับ  ตำบลหินกอง - ทุ่งหลวง
                        ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ  ตำบลเมืองทุ่ง  - ทุ่งศรีเมือง
                        ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ  ตำบลดอกไม้ตำบลหินกอง

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ .. ๒๕๕๕  (พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  .  ตารางกิโลเมตร)

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ร้อยละ

- พื้นที่การเกษตร

- พื้นที่พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย

- พื้นที่คู คลอง / หนองน้ำสาธารณะ

- พื้นที่ส่วนราชการ

- พื้นที่ว่างเปล่า

- พื้นที่สวนสาธารณะ / นันทนาการ

- พื้นที่สถานศึกษา

- พื้นที่สถาบันการศาสนา

.

.

.

.

.

.

.

.

.๓๗

๓๓.๘๓

๑๑.๗๖

.๘๒

.๓๕

๑๐.๒๙

๑๑.๗๖

.๘๒

รวม

.

๑๐๐

ที่มา  ข้อมูลกองช่าง เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

 . สภาพภูมิประเทศ
                   เป็นที่ราบสูง พื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและมีหินลูกรังบ้างเป็นบางส่วน มีแหล่งน้ำในเขตเทศบาล คือ หนองคู

            . ลักษณะภูมิอากาศ
                   สภาพภูมิอากาศทั่วไปของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ฤดู
                        . ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคม
                        . ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปถึงเดือนตุลาคม
                        . ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนมกราคม

.  ประชากร
                        ตารางแสดงจำนวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร  อัตราการเกิด อัตราการตาย การย้ายออก ในเขตเทศบาล (ปี ๒๕๕๑๒๕๕๕)

..

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

พื้นที่ (กม)

อัตรา

การเกิด

อัตราการตาย

อัตราการย้ายเข้า

อัตราการย้ายออก

ความหนาแน่น (คน/(กม)

ชาย

หญิง

รวม

๒๕๕๑

,๘๕๒

,๑๓๑

,๙๘๓

,๔๕๕

.

๔๔๗

๖๒

๔๔๕

๘๔๖

,๔๖๘.๐๙

๒๕๕๒

,๘๒๑

,๐๘๔

,๙๐๕

,๕๑๘

.

๔๖๙

๗๗

๓๙๔

๘๐๖

,๔๕๖.๖๒

๒๕๕๓

,๗๕๗

,๐๕๒

,๘๐๙

,๖๐๕

.

๔๐๙

๑๐๔

๔๒๒

๗๕๐

,๔๔๒.๕๐

๒๕๕๔

,๗๑๕

,๐๑๕

,๗๓๐

,๖๘๘

.

๔๓๑

๙๒

๔๑๕

๗๗๔

,๔๓๐.๘๙

๒๕๕๕

,๖๔๙

,๙๖๙

,๖๑๘

,๗๘๓

.

๓๘๐

๘๙

๔๔๐

๘๔๓

,๔๑๔.๔๒

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ วันที่  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕

จำนวนประชากรที่กำหนดตามช่วงวัย

ช่วงอายุประชากร

จำนวน (คน)

รวม

เพศชาย

เพศหญิง

น้อยกว่า ปี

๕๕

๔๙

๑๐๔

ปีเต็ม ปี

๑๑๐

๘๔

๑๙๔

ปีเต็ม ปี

๑๖๕

๑๕๐

๓๑๕

ปีเต็ม๑๑ ปี

๓๓๑

๓๑๖

๖๔๗

๑๒ ปีเต็ม๑๔  ปี

๑๙๔

๑๘๒

๓๗๖

๑๕ ปีเต็ม๑๗ ปี

๑๙๘

๒๒๑

๔๑๙

๑๘ ปีเต็ม๔๙  ปี

,๒๙๘

,๓๗๕

,๖๗๓

๕๐ ปีเต็ม๖๐ ปี

๖๖๒

๗๙๐

,๔๕๒

มากกว่า ๖๑ ปีเต็มขึ้นไป

๖๓๖

๘๐๒

,๔๓๘

รวม

,๖๔๙

,๙๖๙

,๖๑๘

หมายเหตุ  : ข้อมูล วันที่  ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕

. สภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการขั้นพื้นฐาน
            .  สภาพพื้นที่การจราจร / ไฟฟ้าสาธารณะ
                    ๑. มีการจัดระบบการเดินรถโดยใช้วงเวียน                                จำนวน       จุด
                    . การจัดระบบการเดินรถบนถนนแบบทางเดียว (One Way)    จำนวน       เส้นทาง คือ ถนนประดิษฐ์ยุทธการ และถนนศรีภูมิ (หน้าธนาคารออมสิน)

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล

ประเภทถนน

จำนวนเส้นทาง (สาย)

ระยะทาง(กิโลเมตร)

สภาพถนน

ใช้ได้(สาย)

ชำรุด (สาย)

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

๔๔

๒๖,๖๔๐

๔๔

 -

แอสฟัลท์ติก (ถนนเทศบาล)

๑๘

๑๗,๒๘๐

๑๘

-

แอสฟัลท์ติก (ถนนถ่ายโอนจากกรมทางหลวง) /รับถ่ายโอน

-

-

 

 

ลูกรัง ,หินคลุก, ดิน

๗๓๔

-

รวม

๖๗

๔๔,๖๕๔

๖๗

-

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               . พนักงานขับรถจักรกลหนักขนาดเบา    จำนวน     คน
               ๒. พนักงานขับรถยนต์นั่ง ประตู            จำนวน    คน

จำนวนรถที่ใช้ในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               ๑. รถกระเช้าไฟฟ้า         จำนวน   คัน
               ๒. รถยนต์นั่ง  ประตู   จำนวน    คัน

ที่มา กองช่าง  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ข้อมูล วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

.  การประปาส่วนภูมิภาค
การประปา  :  ข้อมูลประปาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ
ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา

ประเภท

ข้อมูลการใช้น้ำประปา

.. ๒๕๕๔

.. ๒๕๕๕

ประเภทที่อยู่อาศัย

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

๒๑๐,๐๒๔

๒๕๒,๗๐๘

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

,๓๙๕

,๔๘๗

ประเภทราชการ

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

๒๒,๗๕๒

๒๗,๖๑๒

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

๓๗

๓๘

ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

๑๐๓,๓๘๐

๑๑๐,๕๘๐

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

๕๓๖

๕๕๐

ประเภทรัฐวิสาหกิจ

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

,๕๖๔

,๔๔๐

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

๔๓,๑๔๐

๔๙,๙๒๐

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

๑๓๕

๑๓๓

ประเภทอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.)

,๕๗๒

,๗๘๐

 

จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)

๑๒

๑๑

ที่มา การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้า  ข้อมูลไฟฟ้าในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ
ข้อมูลการบริการไฟฟ้า

ปี ..

ประเภทที่อยู่อาศัย

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(หน่วย)

จำนวนผู้ใช้

(ราย)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(หน่วย)

จำนวนผู้ใช้

(ราย)

ปริมาณการใช้

ไฟฟ้า (หน่วย)

จำนวนผู้ใช้

(ราย)

๒๕๕๔

 ,๖๑๙,๗๗๙.๙๕ 

๓๑,๙๕๕

,๒๘๕,๒๙๘.๖๘

,๑๔๖

๑๔,๔๕๕

๒๕๕๕

๓๒,๓๓๓,๓๙๘.๑๗    

๓๒,๙๐๔

๒๗,๗๑๐,๔๐๓.๙๘

,๔๙๐

๙๗,๕๖๘

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕

.  สถานีวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   จำนวน    สถานี คือ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

สถานีวิทยุภูมิปัญญาประชาชนเสียงจากทุ่งกุลาสุวรรณภูมิ

          FM ๘๘.๗๕ MHZ

สถานีวิทยุชุมชนคลื่นพลังประชาชน

          FM ๙๔.๕๐ MHZ

สถานีวิทยุชุมชนคลื่นหอมมะลิ

          FM ๑๐๑.๔๐ MHZ

สถานีวิทยุชุมชน

          FM ๘๘.๐๐ MHZ

สถานีวิทยุชุมชนเรดเรดิโอ

          FM ๙๑.๒๕  MHZ

สถานีวิทยุชุมชนเรดเรดิโอ

          FM ๙๘. MHZ

ที่มา สถานีวิทยุภูมิปัญญาประชาชนเสียงจากทุ่งกุลาสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เสียงไร้สาย  ๑๔   จุด (ในเขตเทศบาล)
              - ไปรษณีย์โทรเลข  :  จำนวน    แห่ง  คือ  สาขาสุวรรณภูมิ
              -  องค์การโทรศัพท์  มี  แห่ง  คือ  สาขาสุวรรณภูมิ

. ด้านเศรษฐกิจ
                  ๓. ด้านประกอบการ
                          ข้อมูลสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ปี .. ๒๕๕๕
                           . ธนาคาร  จำนวน  แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                           . โรงแรม จำนวน    แห่ง  ได้แก่ โรงแรมดาวเรือง  และรีสอร์ท  แห่ง ได้แก่ วรรณมณีรีสอร์ท และ เดอะเรดรีสอร์ท
                            . ศูนย์การค้า    แห่ง ได้แก่  ห้างเทสโก้โลตัส  และห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส
                            . ร้านทอง  จำนวน แห่ง
              
              . ร้านค้าของชำ จำนวน  ๓๒๕  แห่ง

                   สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                             . สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จำนวน ๑๓๐  ประเภท  ๑๘๗  แห่ง
                             .
สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร
                         
              พื้นที่มากกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร   จำนวน  ๑๐  แห่ง
                         
              พื้นที่น้อยกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร  จำนวน ๖๓  แห่ง
                             . สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม   จำนวน  ๔๔  แห่ง
                             . การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จำนวน  ๙๔  ราย
                             . ตลาดเทศบาล   จำนวน    แห่ง  

ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

.  การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                        สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                            ๑. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                            ๒. แหล่งเรียนรู้ชุมชน  วัดเจริญราษฎร์

ข้อมูลด้านกีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำหรับเล่นกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลายแห่ง ดังนี้
                            ๑. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                            ๒. ลานกีฬาเทศบาล
                            ๓. ลานแอโรบิค  โรงพยายบาล
                            ๔. ห้องสมุดประชาชน

ที่มา กองการศึกษา  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

. สภาพสังคม
                   .  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  มี ๑๒  ชุมชน  แบ่งออกเป็น เขต  ดังนี้
                   เขตที่   จำนวน ชุมชน ประกอบด้วย
                              . ชุมชนพลังเมืองทอง  หมู่
                              . ชุมชนพระรัตนวงษา  หมู่
                              . ชุมชน หมู่ เจริญราษฎร์
                              . ชุมชน หมู่ ดอนเจ้าบ้าน
                              . ชุมชน หมู่ สามัคคี
                         
     . ชุมชนหมู่ ยูเนี่ยนพัฒนา

     เขตที่   จำนวน    ชุมชน  ประกอบด้วย
                               . ชุมชนหลักเมืองพัฒนา  หมู่
                               . ชุมชนหมู่ หอก๊วนพัฒนา
                               . ชุมชนหมู่ โซนเหนือ
                          
     . ชุมชนหมู่ โซนใต้
                          
     . ชุมชน หมู่ ,๒๐ คุ้มเมืองใหม่
                          
     . ชุมชน หมู่ ๑๐  บ้านสนาม

     .  วัด  ได้แก่
                               . วัดกลาง
                               . วัดใต้วิไลธรรม
                               . วัดเหนือสุพรรณวราราม
                          
     . วัดสว่างโพธิ์ทอง
                               . วัดทุ่งลัฏฐิวัณ
                               . วัดเจริญราษฎร์
ที่มา กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

     .  งานประเพณีและงานเทศบาลท้องถิ่นที่สำคัญ
                                . งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ
                                . งานประเพณีลอยกระทง
                                . งานประเพณีสงกรานต์
                                . งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
                                . งานบวงสรวงเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ
                                .  งานประเพณีถวายเทียนพรรษา
                                . งานประเพณีแข่งขันเรือชุมชน หมู่ ,๒๐
                                . โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
                                . โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
                                ๑๐. โครงการแข่งขันกีฬาดอนแฮดเกมส์
                                ๑๑. โครงการ อปท.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ที่มา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

 .  การศึกษา
                   เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  ได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  จำนวน   แห่ง  เปิดการสอนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ .. ๒๕๔๒  โดยเปิดสอนชั้นอนุบาล โดยมีกองการศึกษาเป็นหน่วยกำกับดูแล
สถิติจำนวนโรงเรียน ห้องเรียน บุคลากรและนักเรียนที่สังกัดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน (ห้อง)

จำนวนบุคลากร (คน)

นักเรียน (คน)

พนักงานจ้างทั่วไป

อนุบาล

เงินรายได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

๓๖

รวม

๓๖

ที่มา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่

รายการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

อาคารเรียนอเนกประสงค์

ห้องน้ำ

ที่มา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

       ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาทุกระดับ แบ่งสถานศึกษาออกตามลักษณะการจัดขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้ดังนี้
                       . สถานศึกษาสังกัดองค์กรภาครัฐ   มีดังนี้
                            .  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิรับผิดชอบจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น ระดับ คือ 
                                     - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน  จำนวน  แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                            . สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   แบ่งออกเป็น      ระดับ
                           
          - สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จำนวน    โรงเรียน
                                     - สถานศึกษาจัดการศึกษามัธยมศึกษา    จำนวน     โรงเรียน
                                    นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน แห่ง คือ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณภูมิ
                            . สังกัดกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม  จำนวน    แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง

         . สถานศึกษาสังกัดภาคเอกชน  มีดังนี้
                            .  สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา  มี แห่ง คือ โรงเรียนเจริญศึกษา  โรงเรียนศรีภูมิวิทยารักษ์
                            .  โรงเรียนกวดวิชา  มี    แห่ง  คือ เดอะติวเตอร์   ดิเอคคิวเวเตอร์

ที่มา กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

.  การสาธารณสุข   สถานบริการสาธารณสุข  ประกอบด้วย
                           . โรงพยาบาลของรัฐบาล           จำนวน    แห่ง
                           คลินิคเอกชน  
                           . ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน    แห่ง และมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน ๒๒๐  คน

สถิติผู้รับบริการที่พบโรคระบาดวิทยาในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ช่วงระหว่างปี .. ๒๕๕๑๒๕๕๕

โรค/กลุ่มอาการ

ปี ๒๕๕๑

ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

จำนวน/ราย

โรคไข้เลือดออก

๓๗

๑๗

๑๕

อุจจาระร่วงอย่างแรง

-

-

-

-

-

เลปโตสไปโรซิส

-

-

-

มือ,เท้า,ปาก

-

-

-

สถิติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ช่วงระหว่างปี .. ๒๕๕๑๒๕๕๕

ปี ..

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ตัว)

ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข (ตัว)

๒๕๕๑

๖๕๐

๑๔๘

๒๕๕๒

๖๔๘

๑๘๕

๒๕๕๓

๖๘๐

๙๕

๒๕๕๔

๖๗๑

๑๑๒

๒๕๕๕

๗๘๔

๑๒๐

ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

            .  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                     ๑. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่                                                                จำนวน  ๑๑  คน
                     ๒. รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัวพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ  ,๐๐๐  ลิตร                  จำนวน       คัน
                     ๓. รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัวและฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ ,๐๐๐ ลิตร จำนวน       คัน
                     ๔. รถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน      คัน
                     ๕. รถยนต์ตรวจการณ์                                                                    จำนวน      คัน
                     ๖. เครื่องตัดถ่างชนิดไฮดรอกลิค                                                   จำนวน    เครื่อง
                     ๗. เครื่องสูบน้ำ  ขนาด นิ้ว                                                          จำนวน    เครื่อง
                         ๘. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (อยู่ที่ตั้งและประจำรถดับเพลิง) จำนวน  ๖๖  เครื่อง
                     ๙. เครื่องเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตู้                               จำนวน    เครื่อง
                          (ตามย่านชุมชนและสถานที่ราชการสังกัดเทศบาลฯที่ทีความเสี่ยงภัย)
                     ๑๐. เก็บสำรองไว้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  จำนวน    เครื่อง
                     ๑๑. เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA)                          จำนวน    เครื่อง
                     ๑๒. ชุดผจญเพลิงประกอบด้วย เสื้อ รองเท้า หมวก                         จำนวน    ชุด
                     ๑๓. รอกช่วยชีวิต ความยาว  ๖๐ เมตร                                             จำนวน    ชุด
                     ๑๔. ท่อธารประปาดับเพลิง                                                              จำนวน ๓๖  ท่อ
                     ๑๕. แหล่งน้ำดับเพลิงธรรมชาติ                                                       จำนวน     แห่ง
                     ๑๖. เปลพยาบาล                                                                             จำนวน     เปล
                     ๑๗. แผงกั้นจราจร                                                                            จำนวน     แผง
                     ๑๘. ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจจราจร                                              จำนวน     ป้าย
                     ๑๙. สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ                                   จำนวน ๑๓๒ คน

     สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๒๕๕๔
                              - ในเขตเทศบาล      ครั้ง      จำนวนความเสียหายประมาณ   ๑๐,๐๐๐     บาท
                              - นอกเขตเทศบาล ๑๕  ครั้ง     จำนวนความเสียหายประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท

     สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ๒๕๕๕
                             - ในเขตเทศบาล      ครั้ง        จำนวนความเสียหายประมาณ     ,๐๐๐    บาท
                             - นอกเขตเทศบาล ๑๐   ครั้ง   จำนวนความเสียหายประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐   บาท
ที่มา สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

. สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
                   . แหล่งน้ำ  : แหล่งน้ำในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ   ได้แก่
                        -   หนองคูวัดทุ่งลัฎฐิวัน มีพื้นที่  ๒๔๐๘   ไร่   
                        -   หนองคูวัดเจริญราษฎร์ มีพื้นที่  ๔๓๙๘   ไร่   พื้นที่น้ำ  ๑๔ -๘๐ ไร่ และพื้นดิน  ๒๘ -๑๓  ไร่  
ที่มา กองช่าง  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

                   .  ระบบกำจัดขยะมูลฝอย   สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย   มี         แห่ง
                        . สถานที่กำจัดขยะ  ตั้งอยู่ ที่สาธารณะประโยชน์ (ดอนหัวช้าง) . .สระคู
                        . สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
                             .  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันละประมาณ ๑๓  ตัน
                        . ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
                              ๓.  ปัญหามีขยะฝากจากนอกเขตเทศบาล
                              ๓.  ปัญหายานพาหนะไม่เพียงพอต่อการเก็บขน
                              ๓.  ปัญหาบ่อขยะมีจำกัด
                              ๓.  ปัญหาการจัดการขยะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

การให้บริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
            . พนักงานขับรถขยะ                        จำนวน      คน
            . พนักงานประจำรถขยะ                   จำนวน  ๑๑   คน
            . พนักงานปัดกวาดถนน ตลาด        จำนวน      คน

ระบบเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย
            . ภาชนะรองรับมูลฝอย  แยกเป็น
                        ถังขนาด  ๕๐    ลิตร                                         จำนวน  ,๑๕๖      ใบ
                        ถังขนาด  ๑๕๐  ลิตร                                         จำนวน    ๑๒๘       ใบ
                        ถังขนาด  ๒๐๐  ลิตร                                         จำนวน       ๙๖       ใบ
                        ถังพลาสติก ขนาด  ๒๔๐  ลิตร                         จำนวน       ๑๐       ใบ
                        ถังพลาสติก ขนาด  ๑๕๐  ลิตร                          จำนวน       ๓๐      ใบ
        
            . รถเก็บขยะมูลฝอย  แยกเป็น
                        ขนาด    ตัน                    จำนวน      คัน   (รถขยะเปิดข้างเทท้าย)
                        ขนาด  ตัน                                                     จำนวน       คัน  (รถขยะเปิดข้างเทท้าย)
            . รถเข็นขยะ  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ลูกบาศก์เมตร             จำนวน    คัน
ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

การเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ    ช่วงระหว่างปี .. ๒๕๕๑๒๕๕๕

ปีงบประมาณ

ปริมาณมูลฝอย (ตัน)

เฉลี่ย (ตัน /วัน)

๒๕๕๑

๑๐๘

๒๕๕๒

๑๒๐

๑๐

๒๕๕๓

๑๓๒

๑๑

๒๕๕๔

๑๔๔

๑๒

๒๕๕๕

๑๕๖

๑๓

ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

จำนวนพนักงานรักษาความสะอาดและจำนวนรถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ปี ..

การเก็บขนขยะมูลฝอย

การรักษาความสะอาด

จำนวนรถ (คัน)

พนักงานขับรถ (คน)

พนักงานเก็บขน (คน)

จำนวนเที่ยว(เฉลี่ย/วัน)

น้ำหนัก /วัน (ตัน)

๒๕๕๓

๑๒

๑๐

๑๕  คน

๒๕๕๔

๑๒

๑๒

๑๕  คน

๒๕๕๕

๑๒

๑๓

๑๕  คน

ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

. การเมืองการบริหาร
            . การบริหาร : เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
            สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน  ๑๒ คน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
            - นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                  นายกทศมนตรี ได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  จำนวน  คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล  ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตมหลักเกณฑ์ นายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน คน และเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน คน ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล
                  นายกเทศมนตรี  จะทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ตลอดจนแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้
                  พนักงานเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน / โครงการต่าง ที่คณะผู้บริหารกำหนดไว้ 
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
            สมาชิกสภาเทศบาล  :ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  จำนวน ๑๒ คน แบ่งเป็น เขต คือ เขต และเขต

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 22:37 น.)

 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ